Vanliga symtom

Hud:  Brännande hud, rodnad, stickningar, värmekänsla, hudutslag

Ögon: Sveda, värk, torrhet och känsla av grus i ögonen, dimsyn, dubbelseende

Öron: Tinnitus, sus

Näsa: Besvär med täppt näsa, bihålebesvär

Mun: Sår, blåsor och metallsmak i munnen, ilningar - smärta i tänder, minskad salivutsöndring

Slemhinnor: Torra och irriterade slemhinnor, svullna körtlar, mag-tarmproblem

Värk: Värk i leder, inklusive käkar, huvudvärk

Domningar: Domningar (i armar och ben), kramper

Yrsel: Yrsel, svimningskänsla, illamående, medvetslöshet

Hjärta/andning: Andningssvårigheter, hjärtklappning, arytmi

Trötthet: Onormal trötthet, influensakänsla, koncentrationssvårigheter, minnesförlust

Sömn: Sömnrubbningar

Övrigt: Känslighet för flimmer, ljus, sol, värme och buller 

 

Utlösande faktorer för elöverkänslighet kan variera t.ex mobiltelefoner, mobilmaster, trådlösa telefoner (DECT), datorer, lysrör och lågenergilampor.Överkänslighet mot dofter och kemikalier är också vanligt förekommande. Många har problem med amalgam eller har blivit elöverkänsliga i samband med amalgamsanering. Idag är de trådlösa nätverken hos grannarna kanske det största bekymret för en elövekänslig.

Förekomst: Enligt en nationell miljöhälsoenkät uppges det att ca. 300 000 personer får besvär av EMF (elektromagnetiska fält). Det är ungefär lika många som i gruppen diabetiker. En mindre del av befolkningen (0,4 %) får grava besvär. Kvinnor drabbas dubbelt så ofta än män. Det kan finnas genetiska skillnader i känslighet för EMF.  

Elöverkänslighet - ett funktionshinder

Enligt det miljörelaterade handikappbegreppet uppkommer ett funktionshinder i den stund som omgivningen inte är tillräckligt eller rätt anpassad. Dvs ingen människa är i sig handikappad eller funktionshindrad - man blir det först i mötet med en miljö eller omgivning som inte är tillräckligt anpassad.

Elöverkänsligas Riksförbund är medlem av Handikappförbundens samarbetsorgan HSO där också de lokala föreningarna är medlemmar.

Elsanering, rätt utförd, ger ekonomisk vinning för samhället samt förbättrad livskvalitet för den drabbade. Elsanering innebär att åtgärder görs för att exponeringen för elektromagnetiska fält och strålning ska minska. Det kan vara nödvändigt både i hemmet och på ev. arbetsplats. Bl.a kan man skärma och jorda ledningar och apparater, byta till annan belysning, byta trådlös telefon till lämplig fast telefon, flytta utrustning till andra lokaler m.m. Hur omfattande åtgärder som behövs beror på den enskilde individens känslighet.

Bidrag till elsanering kan sökas hos Skellefteå Kommun. En undersökning görs först av en expert som mäter de elektromagnetiska fälten och strålningen i bostaden och bedömer möjligheterna för en framgångsrik elsanering samt utformar åtgärdsförslag